Međimurski Stolnoteniski Savez

Stolni tenis u Međimurju

STATUT

Temeljem članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14), članka 14. i 46.  Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 27. Statuta Međimurskog stolnoteniskog saveza, Skupština na sjednici održanoj 29.09.2015. godine donijela je

STATUT

MEĐIMURSKOG STOLNOTENISKOG SAVEZA

1.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Međimurski stolnoteniski savez (u daljnjem tekstu: Savez) je sportski savez u koji se udružuju stolnoteniski klubovi s područja Međimurske županije (u daljnjem tekstu: klubovi).

Klubovi se udružuju u Savez radi usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa planiranja i organiziranja razvoja i promidžbe stolnoteniskog športa, ostvarivanja potreba i interesa građana te ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih zadaća.

Članak 2.

Savez ne dopušta rasnu, nacionalnu, vjersku i političku diskriminaciju te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. 

Članak 3.

Savez je neprofitna pravna osoba, a upisuje se u Registar udruga koje vodi nadležno tijelo državne uprave.

Za preuzete obveze Savez odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).

Članak 4.

Savez ima statut koji je temeljni opći akt Saveza, a u suglasnosti je s odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama.

Članak 5.

Savez djeluje na teritoriju Međimurske županije.

Sjedište Saveza je u Čakovcu, Sportska 2.

Članak 6.

Skraćeni naziv saveza je: MSTS.

Puni naziv je: MEĐIMURSKI STOLNOTENISKI SAVEZ.

Članak 7.

Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

 • odgovaraju za zakonitost rada Saveza
 • vode poslove Saveza sukladno odlukama Skupštine
 • odgovorne su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Saveza
 • obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Saveza

Članak 8.

Savez ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm.

Uz rub pečata ispisan je tekst: MEĐIMURSKI STOLNOTENISKI SAVEZ, a u sredini ČAKOVEC.

Članak 9.

Savez je na osnovu odredbi Zakona o sportu član Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

Članak 10.

Savez prihvaća pravila Hrvatskog stolnoteniskog saveza, Europske stolnoteniske federacije (ETTU) i Svjetske stolnoteniske federacije (ITTF).

2. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 11.

Cilj Savez je da potiče, promiče i nadgleda stolnoteniski sport na području Međimurske županije.

Djelatnosti Saveza su da:

 • predstavlja stolnoteniski sport Međimurske županije pred Hrvatskim stolnoteniskim savezom i drugim tijelima,
 • usklađuje aktivnosti udruženih klubova,
 • predlaže program stolnoteniskih aktivnosti kao javnih potreba,
 • skrbi i ostvaruje program javnih potreba u stolnoteniskom sportu Međimurske županije,
 • utvrđuje politiku u cilju zaštite kvalitete,
 • sudjeluje u utvrđivanju i provođenju politike promicanja stolnoteniskog sporta na području Međimurske županije,
 • skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika za stolnoteniski sport,
 • utvrđuje prijedlog sustava natjecanja te uvjete i organizaciju stolnoteniskih natjecanja županijske razine,
 • obavlja i druge poslove i zadaće utvrđene Zakonom o sportu i drugim propisima.

Članak 12.

Ciljeve i djelatnosti iz članka 11. ovoga Statuta Savez obavlja neposrednim i zajedničkim djelovanjem udruženih članova.

Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Članak 13.

Radi uspješnog izvršavanja ciljeva i zadaća iz članka 11. ovoga Statuta Savez surađuje s Hrvatskim stolnoteniskim savezom, tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave, udrugama građana, klubovima, poduzećima, odgojno-obrazovnim institucijama i drugim stručnim ustanovama i organizacijama, sindikalnim organizacijama, Hrvatskom vojskom, Ministarstvom unutarnjih poslova kao i drugim zainteresiranim organizacijama.

Članak 14.

Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti. Ako u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit mora je koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza kojima se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

3. ČLANSTVO

Članak 15.

Članovi saveza su stolnoteniski klubovi te predstavnici zbora stolnoteniskih sudaca i trenera.

Savez vodi registar članova sukladno odluci Izvršnog odbora elektronički ili na drugi prikladan način, a s podacima koji su propisani Zakonom o udrugama – naziv udruge, osobni identifikacijski broj (OIB), datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva u udruzi. Za vođenje registra odgovoran je tajnik Saveza.

Članak 16.

Odluku o učlanjenju donosi Skupština Saveza.

Između dviju sjednica Skupštine Saveza odluku o prijemu u privremeno članstvo donosi Izvršni odbor.

Privremeni član Saveza ima sva prava i obveze člana Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza.

Članak 17.

Pored punopravnih članova iz članka 15. ovoga Statuta, Savez može imati i podupirajuće članove.

Podupirajućim članom može postati svaka pravna osoba koja, sukladno propisanim uvjetima, novčanom potporom ili na drugi način pomaže razvitak i napredak stolnoteniskog sporta, te ostvaruje ciljeve i zadaće Saveza.

Članak 18.

Članovi imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u savezu.

Svoju samostalnost i pravni subjektivitet članovi iz prethodnog stavka ostvaruju u programskom, poslovnom i personalnom pogledu te pravom odlučivanja i djelovanja iz djelokruga svoga rada, kao i snošenjem potpune odgovornosti za svoje radnje.

Članak 19.

Članovi imaju pravo i obvezu djelovati u radu Saveza i predlagati mjere i djelatnosti radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća Saveza.

Članovi moraju provoditi odluke i zaključke tijela Saveza i odgovorni su za njihovu provedbu.

Članak 20.

Kada član u svom djelovanju ne ostvaruje utvrđene ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovan, nadležni organ Saveza upozorit će ga na nedostatke u radu i predložiti sazivanje izvanredne sjednice skupštine i ustanoviti odgovornost.

Ako član i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svoga i ovoga Statuta brisat će se iz članstva Saveza.

Članak 21.

 Članstvo u Savezu prestaje:

 • brisanjem iz Registra,
 • ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili da nije održao skupštinu najmanje dvije godine,
 • odlukom Skupštine Saveza, ako član svojim djelovanjem šteti probitku Saveza,
 • na vlastiti zahtjev uz obrazloženje.

4. USTROJSTVO

Članak 22.

Tijela Saveza su:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA SAVEZA

Članak 23.

Skupština Saveza (u daljnjem tekstu: Skupština) najviše je tijelo Saveza koje upravlja poslovima Saveza.

Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje.

Svake četiri godine održava se izborna Skupština.

Članak 24.

Skupštinu čine:

 • 2 predstavnika klubova koji u natjecanju najvišeg stupnja kod Hrvatskog stolnoteniskog saveza za igrače imaju svoju ekipu,
 • 2 predstavnika kluba koji u natjecanju najvišeg stupnja kod Hrvatskog stolnoteniskog saveza za igračice imaju svoju ekipu,
 • po 1 predstavnika ostalih klubova registriranih kod Hrvatskog stolnoteniskog saveza i sportskih stolnoteniskih udruga registriranih kod Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji,

Članak 25.

Skupština može na prijedlog Izvršnog odbora imenovati svoje počasne članove. Za počasnog člana Skupštine može biti imenovana osoba koja je afirmirani stolnoteniski sportski djelatnik ili afirmirani stolnotenisač, a koja je zaslužna za promidžbu stolnoteniskog sporta i Međimurskog stolnoteniskog saveza.

Članak 26.

Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja:

 • je državljanin Republike Hrvatske,
 • je navršila 18 godina života i poslovno je sposobna,
 • je ugledni sportski djelatnik ili sportaš,
 • je član udruge koju predstavlja,
 • prihvaća Statut, te
 • nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv dostojanstva ličnosti i morala.

Odredbe koje se u Zakonu o sportu odnose na predstavnike u tijelima sportskog saveza adekvatno se odnose i na predstavnike u tijelima Saveza pa tako predstavnici u tijelima Saveza ne mogu biti osobe iz članka 46. stavak 5. Zakona o sportu.

Članak 27.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

            – utvrđuje politiku rada Saveza i razvoja stolnoteniskog sporta u Međimurskoj županiji,

            –   usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,

            –   bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje,

            –   bira i razrješava druga tijela Saveza,

            –   bira i razrješava likvidatora Saveza,

            –   bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,

            –   daje smjernice za rad Saveza,

            –   odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,

            – odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Saveza,

            –  usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

            –   usvaja godišnje financijsko izvješće,

            –  odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Saveza,

            –   donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza,

            –   donosi odluku o statusnim promjenama,

            –  odlučuje i o drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Saveza.

Članak 28.

Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine.

Predstavniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

 • promjene ili gubitka državljanstva,
 • opoziva ili razrješenja,
 • podnošenja ostavke,
 • nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

Opoziv predstavnika obavlja se na način i po postupku propisanom za njegov izbor.

Mandat naknadno izabranoga predstavnika traje do isteka mandata Skupštine.

Članak 29.

Ako je predstavnik kojemu je mandat prestao prije isteka roka na koji je izabran bio član Izvršnog odbora bira se novi član Izvršnog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata Izvršnog odbora.

Članak 30.

Skupština može zasjedati redovno i izvanredno.

Redovna skupština mora se sazvati najmanje jedanput godišnje.

Izvanrednu skupštinu može sazvati Izvršni odbor ili najmanje 1/3 članova Saveza kada za to postoje osobito važni razlozi.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih predstavnika na sjednici, osim u slučajevima izričito određenim ovim Statutom.

Članak 31.

Skupštinom predsjedava i njome rukovodi predsjednik radnog predsjedništva koje se bira na početku zasjedanja.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je na njoj nazočna natpolovična većina ukupnog broja predstavnika.

Skupština donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem.

Skupština može odlučiti da se pojedine odluke donose tajnim glasovanjem.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Članak 32.

Pobliže odredbe o načinu rada Skupštine utvrđuju se Poslovnikom.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Saveza koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima Saveza.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 33.

Skupština bira Izvršni odbor koji ima 7 članova.

Članovi Izvršnog odbora biraju se tajnim glasovanjem na temelju liste kandidata koju predlaže predsjednik, a s najviše 2 kandidata može je nadopuniti Skupština. Izbor članova Izvršnog odbora može se obaviti i javnim glasovanjem, ako tako odluči Skupština.

Predsjednik Saveza član je i predsjednik Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

Članak 34.

Izvršni odbor upravlja poslovima Saveza te obavlja slijedeće poslove:

 • provodi politiku razvoja stolnoteniskog športa,
 • utvrđuje prijedlog statuta i drugih općih akata Saveza koje donosi Skupština,
 • odlučuje o donošenju općih akata Saveza čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog odluke o isticanju kandidature za organizaciju državnih natjecanja,
 • utvrđuje kalendar natjecanja Saveza,
 • daje preporuke za prijem novih članova,
 • odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava u okviru programa i financijskog plana,
 • predlaže sustav i kriterije te plan i rokove županijskih natjecanja,
 • donosi prijedlog financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće, te ih daje na potvrdu Skupštini,
 • imenuje komisije,
 • određuje predstavnike Saveza u tijelima Hrvatskog stolnoteniskog saveza i drugim tijelima,
 • donosi godišnji plan svoga rada,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • obavlja druge poslove i zadaće koje mu povjeri Skupština ili iziskuju potrebe djelatnosti Saveza.

Članak 35.

Izvršni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 36.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 37.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Skupštini.

Članak 38.

Izvršni odbor može osnovati stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Izvršnog odbora su:

 • Disciplinska komisija,
 • Natjecateljska komisija,
 • Zbor stolnoteniskih sudaca,
 • Zbor stolnoteniskih trenera.

PREDSJEDNIK

Članak 39.

Savez ima predsjednika koji je član i predsjednik Izvršnog odbora, a bira ga Skupština neposredno, tajnim glasovanjem na temelju prijedloga liste kandidata.

Kandidata za predsjednika može istači svaka udružena udruga.

Mandat predsjednika traje četiri godine.

Savez ima i dopredsjednika kojega bira Izvršni odbor tajnim ili javnim glasovanjem na prijedlog predsjednika. Dopredsjednik mijenja predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i odgovoran je predsjedniku i Izvršnom odboru.

Članak 40.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Savez,
 • saziva i predsjedava sjednicama skupštine i Izvršnog odbora,
 • potpisuje opće akte koje donosi Skupština ili Izvršni odbor,
 • skrbi o izvršenju stavova, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza ili koje su u svezi s funkcijama predsjednika.

Članak 41.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Skupština može postaviti pitanje povjerenja predsjedniku i Izvršnom odboru i o tome glasovati. Ukoliko Skupština izglasa nepovjerenje predsjedniku i Izvršnom odboru, smatra se da su razriješeni dužnosti.

NADZORNI ODBOR

Članak 42.

Nadzor nad radom i poslovanjem Saveza obavlja Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima 3 člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština po postupku predviđenom za izbor članova Izvršnog odbora. Članovi Nadzornog odbora biraju se izvan sastava predstavnika u Skupštini.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članak 43.

Nadzorni odbor nadzire i kontrolira provođenje zakonitosti u radu i materijalno-financijskom poslovanju Saveza.

T A J N I K

Članak 44.

Tajnika imenuje Izvršni odbor iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.

Tajnik Saveza:

 • priprema sjednice tijela Saveza i vodi administraciju Saveza,
 • priprema nacrte odluka i akata koje donose tijela Saveza,
 • zastupa i predstavlja Savez u poslovima koje mu povjeri Izvršni odbor ili predsjednik Saveza.

Članak 45.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako ne izvršava poslove na zadovoljavajući način.

RIZNIČAR

Članak 46.

Rizničara imenuje Izvršni odbor na vrijeme od četiri godine i on ne mora biti član Izvršnog odbora.

Rizničar Saveza:

 • neposredno izvršava financijski plan Saveza,
 • brine se o naplati kotizacija Savezu,
 • vodi financijsko i materijalno poslovanje Saveza,
 • podnosi izvješća o financijskom poslovanju Saveza Izvršnom odboru i Skupštini Saveza.

5. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 47.

Savez ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću, iz sredstava koja Međimurska županija osigurava u županijskom proračunu, naplatom kotizacija, iz dobrovoljnih priloga i darova te drugih izvora u sladu sa zakonom.

Članak 48.

Proračunska sredstva strogo su namjenska sredstava i mogu se samo tako koristiti.

Članak 49.

Sredstva koja Savez ostvaruje vlastitom djelatnošću troše se na temelju odluke koju donosi Izvršni odbor.

Članak 50.

Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza u skladu s godišnjim programom.

Članak 51.

Materijalno-financijsko poslovanje Saveza vodi se u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 52.

Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine.

6. JAVNOST RADA

Članak 53.

Rad Saveza je javan.

Javnost rada se ostvaruje:

 • pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima organa Saveza i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama,
 • obavještavanjem javnog tiska i drugih sredstava priopćavanja o održavanju sjednica,
 • obavještavanjem građana o radu i poslovanju Saveza putem sredstava priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,
 • izdavanjem biltena Saveza,
 • na druge načine.

7. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 54.

Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno  vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob.

8. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 55.

Savez prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči.

Članak 56.

U slučajevima iz članka 48. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 6. Zakona o udrugama provodi se postupak likvidacije.

Postupak likvidacije provodi likvidator.

Likvidatora Saveza bira i razrješava Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja je član Saveza, ali može biti i izvan članstva Saveza.

Likvidator ima pravo, ovisno o mogućnostima, na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Saveza u visini koju određuje Skupština.

Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Saveza iz registra udruga i obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanih Zakonom o udrugama i drugim propisima.

9. IMOVINA

Članak 57.

U slučaju prestanka rada Saveza, preostala imovina će pripasti udruzi koja ima iste ili slične ciljeve, a na temelju odluke Skupštine.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 58.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 59.

Tumačenje Statuta daje Skupština Saveza.

Članak 60.

Svi akti Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 180 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 61.

Članovi Saveza dužni su svoje akte uskladiti s ovim Statutom u roku od 180 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 62.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Čakovcu, 29.09.2015. godine.        

PREDSJEDNIK

                                                                                                   Robert Mikac